Onderzoek Klimaatwerk in uitvoering

Hoe brengen we kennis van klimaatverandering naar de stad? Hoe kunnen gemeenten ideeën en inzichten omzetten in concrete uitvoering?

De ruimtelijke inrichting van steden en bouwwijzen houden vaak geen rekening met extreem weer, en de daarbij komende overlast, schade en hoge kosten. Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor steden. Ook is er steeds meer bekend over klimaatbestendig bouwen. Vanaf 2020 moet klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van beleid en handelen van overheden, zoals de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma weergeeft.

Maar hoe brengen we de kennis in de praktijk? Hoe komt het van wetenschap naar concrete uitvoeringsplannen? Van professionals bij gemeenten wordt verwacht dat ze voorgenoemde ambitie, ideeën en inzichten uit kennis omzetten in plannen voor de stad. Ook spaart het later geld uit als klimaatadaptatie nu bij beleidsplannen en inrichting van de stad wordt meegenomen.

Om gemeenten en de markt te helpen meer inzicht geven in een aantal praktische vraagstukken is het programma Klimaat werk in uitvoering opgezet, een samenwerkingsverband tussen kennis instellingen en marktpartijen met betrokkenheid van lokale overheden.

Onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam werkt het consortium samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Hogeschool van Rotterdam aan het vergroten van kennis over regen- en hittebestendig inrichten van het stedelijk gebied. Het team gaat bij lokale situaties een klimaatbestendige en een niet-klimaatbestendige inrichting vergelijken. Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, welk effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan.

Het programma heeft tot doel praktisch toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen op te stellen over het regen- en hittebestendig inrichten voor de beheerders van openbare ruimte, water en groen op de volgende onderdelen:

Overzicht van publicaties i.h.k. het programma Klimaatwerk in uitvoering 2015 en 2020

 

Leerervaringen praktijkontwikkeling middels open convenanten en samenvatting onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek of deelnemen aan onderzoeksprogramma Klimaatwerk in uitvoering.