Halftime

De vraag ‘kunt u deze werkzaamheden ook in de helft van de tijd klaren?’ lijkt absurd, maar daagt mensen wel uit en dwingt hen om creatief en innovatief te gaan denken. Halftime werkt als een katalysator.
Infrastructurele projecten zoals het vervangen van riolen en het herinrichten van pleinen en rotondes leiden bij burgers en bedrijven in Nederland steevast tot dezelfde klachten: slechte bereikbaarheid en hinder, bijvoorbeeld door omleidingen, geluidoverlast van materieel, en ga zo maar door.
Denkend vanuit het concept ‘Halftime’ ligt juist daar de uitdaging en de meerwaarde: ‘Kan de herinrichting van een plein of rotonde in minder tijd – misschien zelfs in de hélft van de tijd?’, met navenant minder hinder voor omwonenden en gebruikers? Denkend vanuit de publieke zaak telt nog een derde overweging, namelijk worden belastinggelden effectief en zonder verspilling aangewend? Dat vergt omdenken: projecten niet aanbesteden op geld maar op tijd. De ervaring is dat men dit niet altijd maar moet toepassen maat\r enkel bij projecten waarbij het noodzakelijk is dat men sneller moet werken. Denk aan overlast bij een centrum en/of een weg naar bedrijven, bedrijventerrein etc.

Keten efficiënt organiseren
Halftime biedt een methode waarmee je de tijd die het kost om een infrastructureel project te realiseren, kunt verkorten. Met veel minder hinder en overlast dan bij de traditionele aanpak. Werk je volgens Halftime, dan committeer je je als opdrachtgever, aannemer en leverancier aan het eerder opleveren dan traditioneel gepland. Ook streef je naar minimale verspilling van financiële middelen, zodat je inefficiënte werkprocessen zoveel mogelijk voorkomt. Voortdurende onderlinge afstemming helpt de samenwerking te optimaliseren.

De keten efficiënt organiseren en het maken van controleerbare en zichtbare werkafspraken is bij het werken volgens Halftime essentieel. Hierbij is niet alleen de uitvoering, maar ook de voorbereiding van belang: de fasen van aanbesteding, gunning en planning. Je kunt de doorlooptijd aanzienlijk verkorten door in een vroeg stadium met partijen om tafel te gaan. Werkzaamheden aan de Stadhoudersweg in Rotterdam laten zien dat dit kan. Deze drukke verkeersader is volledig heringericht. De aanvankelijk verwachte doorlooptijd was drie maanden. Door slim te organiseren en planmatig te werken lukte het in drie weken.

Doorbreken van gewoontes
Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen. De werkwijze doorbreekt de traditionele aanpak, leidt tot een meer efficiënte samenwerking in de bouwketen en stimuleert om nieuwe innovatieve (technische) oplossingsmethoden te ontwikkelen. Laat u inspireren door succesvolle praktijkvoorbeelden.

Verder lezen:
Kennispaper: Halftime - Handreiking voor de praktijk
Halftime: Sneller, goedkoper met minder middelen
Halftime – An ambitious goal !  IABSE 121014 Rotterdam


Twee voorbeelden uit Rotterdam: