Open convenant Amsterdam: Samen leren - samen innoveren

Het Ingenieursbureau gaat in haar rol van Lead Buyer Fysiek van de gemeente Amsterdam, structureel in dialoog met de markt, om de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de markt een positieve impuls te geven.

Het doel van de dialoog is het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de markt. Een samenwerking die bijdraagt aan de succesvolle voorbereiding en uitvoering van projecten, het verbeteren van de gemeentelijke marktbenadering (aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking) en het vergroten van het rendement voor zowel de gemeente als de markt. Daarnaast valt ook te denken aan het beter benutten van de complementaire competenties van markt en overheid, het stimuleren van elkaars ontwikkeling en de ontwikkeling van de sector als geheel.

Kenniskring Amsterdam
In 2015 is het Ingenieursbureau gestart met de gesprekken met een aantal kleinere bouwbedrijven (MKB), de zogenaamde Kenniskring Amsterdam. 
Zie ook de website van de gemeente Amsterdam.

Open convenant
Op 28 november 2017 is het Amsterdamse MKB-Convenant “Samen leren, samen innoveren” getekend door een groot aantal MKB-aannemers die actief zijn voor de gemeente Amsterdam, door de gemeente en door enkele partijen die het convenant willen steunen. Download het convenant
De ondertekenaars realiseren zich dat het invullen van het convenant met activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen ervan een zoektocht zal zijn die misschien wel jaren tijd in beslag kan nemen. Dat is immers de ervaring met soortgelijke Convenanten.  Het vraagt van een actieve groep van betrokkenen om door te zetten en te blijven experimenten. Samen dingen doen en ervaren wat werkt en wat niet. In dat licht is er gestart met een eerste convenants-project, waarin gemeente en aannemers samen op zoek gaan naar leerervaringen en mogelijkheden om te verbeteren en vernieuwen. 

Er is een kerngroep gestart die het convenant gaat aanjagen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de kerngroep kwam de vraag ter tafel waaraan een project moet voldoen om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant dat heeft geleid tot een protocol versie 0.1. In de komende maanden en misschien jaren kan dat protocol worden aangescherpt, verbeterd en misschien uitgedund. Download het protocol.

Wil je bijdragen aan het convenant mail dan je gegevens naar marten.klein@amsterdam.nl. Op de eerstvolgende marktdag in 2018 zal er weer gelegenheid zijn om het convenant te ondertekenen. 

Binnen het open convenant worden gezamenlijk projecten uitgevoerd met als doel samen te leren:
Derkinderenstraat
- Diemerzeedijk
- Verbindingsdam