Amsterdam Diemerzeedijk

Tweede convenantsproject: Diemerzeedijk fase 3

Intro
In het kader van “Samen leren, samen innoveren” hebben MKB-bedrijven die actief zijn voor de Gemeente Amsterdam en de gemeente het MKB-convenant ontwikkeld. Hiermee wordt beoogd om de kracht van de onderlinge samenwerking beter te benutten om te blijven ontwikkelen en innoveren.

Hoe?
Door routinematige projecten een impuls te geven waarbij invulling wordt gegeven aan de ambities van Amsterdam op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid, energie en bereikbaarheid denken we onze doelen beter te beheersen en te bereiken.

Diemerzeedijk Fase 3
Dit kan bereikt worden door het project “Diemerzeedijk fase 3” op te nemen in het convenant. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de reconstructie van de bestaande rijweg tussen de brug van het Steigereiland en de aansluiting met de Nesciobrug in het Diemerpark. In oktober 2018 besluit het bestuur van stadsdeel Oost om op het traject een separate voetgangersvoorziening in te passen. Indien hiertoe wordt overgegaan wordt de scope verbreed met grondwerk ten behoeve van het voorbelasten en verbreden van het dijklichaam en de aanleg van een voetgangersvoorziening.

Wat maakt het project uitdagend?

 • Het traject bestaat uit een smalle dijk met een lengte van 400 meter en wordt intensief gebruikt door voetgangers, fietsers (hoofdnet fiets) en bestemmingsverkeer;
 • Stakeholders in de omgeving bestaan uit een vijftal jachthavens, bewoners, volkstuinencomplex en hebben een duidelijke wens over het ontwerp;
 • Planning en fasering dient zo veel mogelijk afgestemd te worden op de bedrijfsvoering van de jachthavens alsmede voldoen aan de eisen gesteld vanuit de beheerder van de dijk (AGV/Waternet) en Flora en Fauna (Natuurbeschermingswet);
 • De technische oplossing van de wegconstructie is gebaseerd op de toegepaste verhardingsconstructie van fase 1, elementenverharding op gewapende asfaltconstructie. Er is ruimte voor optimalisatie;
 • Indien besloten wordt tot een verbreding van het dijklichaam en inpassing van een voetpad, leidt dit tot groot grondverzet en werkzaamheden aan de dijkbekleding van de dijk (primaire waterkering);
 • Kabel- en leidingbeheerders hebben (beperkte) werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur.

Welke potentiële kansen heeft het project?

 • Er is winst te behalen in de procedures en voorbereiding Coördinatiestelsel, WIOR, CVC en AGV;
 • Er valt winst te behalen in de voorbereidingsfase op het gebied van Inkoop & Contracteren;
 • Er is winst te behalen door slimme oplossingen m.b.t. het ontwerp en de realisatie van het grondwerk, voorbelasting en het verkorten van de zettingsperiode;
 • Er is winst te halen door slimme oplossingen m.b.t het ontwerp en de realisatie van verhardingsconstructie stenen op asfalt;
 • Er is winst te behalen door slimme oplossingen in het kader van duurzaamheid en circulariteit gerelateerd aan materiaalgebruik en realisatie van grondverzet, dijkbekleding, en de verhardingsconstructie;
 • Er is winst te behalen door het betrekken van stakeholders bij het ontwerp, voorbereiding en realisatie (participatie, minimaliseren doorlooptijd en hinder).

Waarom dit een geschikt project is voor het MKB-convenant?

 • Het is een project met potentie om de bovengenoemde punten goed tot hun recht te laten komen en om als basis te dienen voor het opstarten van een nieuw samenwerkingsconvenant.
 • Het is een project waarbij er zowel financieel als procesmatig en kwalitatief voordeel uit gehaald kan worden omdat het project alle facetten van het “werken in Amsterdam” in zich heeft.
 • Biedt tevens genoeg potentie om de ambitie van Amsterdam op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid energie en bereikbaarheid te verwezenlijken.

Planning
Het project Diemerzeedijk fase 3 staat momenteel on hold. De planning is sterk afhankelijk van het besluit van het bestuur van stadsdeel Oost (oktober 2018) om tot verbreding van de primaire waterkering over te gaan. Indien tot verbreding wordt overgegaan is de planning op hoofdlijnen:

Start ontwerp- en voorbereiding:              4e kwartaal 2018

Start realisatie:                                          4e kwartaal 2019 / 1e kwartaal 2020

Project ligt vooralsnog stil in verband met extra benodigd natuuronderzoek.

< Terug naar overzicht