Betrokkenheid van verschillende disciplines

  • Zorg binnen de opdrachtgevende organisatie dat de fasen planvorming, ontwerp, uitvoering en beheer gekoppeld zijn, zodat de continuïteit van de voortgang wordt gewaarborgd. Breng de mogelijkheden in beeld van manieren om slimmer samen te werken.
  • Fasering op hoofdlijnen en bij voorkeur niet in detail voorschrijven.
  • Zorg ervoor dat tijdens de uitvoering het ontwerpteam bij de opdrachtgever in stand blijft, zodat een adequaat mechanisme blijft bestaan voor het beantwoorden van vragen en het melden van knelpunten.
  • Procuratie (volmacht) en mandaat zowel bij de opdrachtgevers als opdrachtnemer moeten helder zijn.
  • Het toepassen van het Halftime concept noopt tot een andere verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit vergt een open houding naar elkaar en werken op basis van wederzijds vertrouwen.
  • Indien mogelijk werk samen met de opdrachtgevers vanuit dezelfde locatie, want korte lijnen zijn van belang. Dit houdt verband met de organisatie rond een project.
< Bekijk alle veelgestelde vragen