Ondergrond

 • Fouten en hiaten op beheerkaarten van ondergrondse infrastructuur;
 • De diepteligging van het rioleringsstelsel ligt vast t.o.v. NAP, die van de overige nutsbedrijven t.o.v. maaiveld;
 • Een ondergronds systeem kan bepalend zijn voor de fasering van het project, dus zwaarwegender dan de fasering als gevolg van verkeersstromen;
 • Veel bovengrondse systemen hebben een ondergrondse component die moeten mogelijk worden gemaakt denk aan bomen, afvalcontainers, verzinkbare paaltjes, lichtmasten, verkeerborden, straatmeubilair etc.
 • Huisaansluitingen staan vaak niet geregistreerd op beheerkaarten;
 • Niet meer gebruikte leidingen (weesleidingen, soms 2e en zelfs 3e generatie);
 • Ondergrondse infrastructuur met plaatselijk een grote verscheidenheid aan leidingeigenaren;
 • De aanwezigheid van gevoelige kabels en leidingen (bijv. aardgas);
 • Afhankelijkheid van derden, zoals bijv. huiseigenaren en nutsbedrijven;
 • Het spanningsveld met de bovengrondse inrichting;
 • Geotechnische complexiteit in bijv. oude stadswijken (bijv. gevoeligheid voor trillingen, ook t.a.v. toekomstige bedrijfsactiviteiten of ongelijkmatige belastingen);
 • Geohydrologische complexiteit; peilbuizen geven niet altijd de juiste grondwaterstand weer; zijn er watervoerende lagen zoals eerder aangelegde cunetten en lagen van grind op licht ophoogmateriaal;
 • Onverwachte obstakels zoals niet gesprongen explosieven (NGE’s), archeologische vondsten, groutankers etc.;
 • (Oude) waterkeringen;
 • Verontreiniging van de bodem.

https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/grootschalige-topografie/basisregistratie-grootschalige-topografie

https://www.buitenruimte.info/publicaties/graafschade-voorkomen-we-samen/

 

< Bekijk alle veelgestelde vragen