Optimaal samenspel voor een aardgasvrije wijk

Participatie is verplicht bij het vaststellen van de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen per wijk. En uit actuele praktijkervaring komt naar voren dat organisatie van bewoners en samen optrekken met de (lokale) overheid zorgen voor een snellere en meer succesvolle warmtetransitie. Ook blijkt dat mensen een besluit eerder accepteren als zij de procedure om tot het besluit te komen als rechtvaardig ervaren. Als bewoners dus op tijd worden meegenomen in de technische of financiële afwegingen en als het besluit volgens democratische principes tot stand is gekomen, is er ook eerder draagvlak voor besluiten. Maar ook andere partijen dan bewoners kunnen of willen een belangrijke rol vervullen in de warmtetransitie. Voor de provincie, het Rijk, woningcorporaties, netbeheerders en energiemaatschappijen staat de opgave evengoed hoog op de agenda. En ook marktpartijen (zoals aannemers, installateurs, adviseurs en architecten) staan in de startblokken en zij kunnen innovatieve oplossingen aanreiken of een rol spelen bij de praktische uitvoering.

Het betrekken van deze partijen in de keuzes en afwegingen die gemaakt moeten worden in de overgang naar aardgasvrije wijken is dus niet alleen verplicht, maar ook cruciaal voor het slagen ervan. Maar hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat deze processen ook zo democratisch mogelijk verlopen?

De afgelopen twee jaar kwamen gemeenten, bewoners, provincies, energiecoöperaties, belangenorganisaties en netbeheerders bij elkaar in een Community of Practice van Platform31. Zij gingen in bijeenkomsten in gesprek over hun ervaringen, goede voorbeelden en gemaakte fouten. De lessen zijn gebundeld in een infographic en een publicatie.

Zeven lessen:

  1. Zet participatie door bewoners bovenaan de agenda
  2. Zet democratische principes in voor succesvolle participatie
  3. Sluit aan bij behoeften in de wijk
  4. Werk samen met bestaande groepen in de wijk
  5. Zorg voor de benodigde capaciteit, kennis en competenties
  6. Zorg voor duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden
  7. Werk samen aan het wegnemen van belemmeringen

Elke les is in de publicatie praktisch uitgewerkt.

Download Infograhic en publicatie

< Terug naar overzicht