Samenwerken vanuit vertrouwen

De bouw verandert. Een groeiend aantal vernieuwende partners in de sector is daadwerkelijk begonnen aan een kwaliteitsverbetering van de onderlinge samenwerking en aan een bredere oriëntatie op en betrokkenheid van de gebruiker. Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen dat men elkaar nodig heeft om te vernieuwen en zo richting te kunnen geven aan de maatschappelijke rol van de sector.

Binnen de zogenoemde regionale kenniskringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie en duurzaamheid in uitvoeringsprojecten. Het actief monitoren, evalueren en bijsturen op basis van de gewenste resultaten vraagt om mensen en organisaties welke elkaar kennen, begrijpen en waarderen.

De Regionale kenniskringen ‚Äč – open convenanten met de projecten: zijn een samenwerking van opdrachtgever – opdrachtnemer die bijdraagt aan:

 • Succesvolle voorbereiding en uitvoering van projecten,
 • Het verbeteren van de gemeentelijke marktbenadering (aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking) en
 • Het vergroten van het rendement voor zowel de opdrachtgever als de markt.
 • Het beter benutten van de complementaire competenties van markt en overheid, het stimuleren van elkaars ontwikkeling en de ontwikkeling van de sector als geheel.

De principes en de open en transparante (convenant) aanpak van het kennisportaal BuitenRuimte.info zijn gebaseerd op de lerende netwerkomgeving! Hierin vindt kennisontwikkeling- en deling plaats op een gestructureerde wijze in een “Kenniskring”.

 • Een kenniskring is een door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling platform met belanghebbende partijen over vraagstukken gerelateerd aan maatschappelijke opgaven zoals Duurzaamheid, Circulair Bouwen, Van het gas af, Informatie Management, Inkoopbeleid, BPKV, etc . Maar het gaat ook breder over het verkrijgen van inzichten in mogelijke oplossingen voor concrete vragen / uitdagingen / problemen. Kortom gezamenlijk met elkaar werken aan oplossingen.
 • Een kenniskring is een permanente vorm van marktverkenning en marktconsultatie gebaseerd op publiek privaat samen werken aan betere prestaties in het publieke domein.

Binnen de kringen worden kansen geïdentificeerd en gezamenlijk benut die zorgdragen voor:

 • Een beter gezamenlijk eindresultaat;
 • Het versnellen en verbeteren van processen;
 • Kostenbesparingen aan beide kanten en het terug dringen van faalkosten;
 • Meer plezier in het werk;
 • Het geven van invulling aan de ambities van de stad op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid, energie en bereikbaarheid;
 • Continuïteit;
 • Het creëren van investeringskracht voor kennis en opleiding en ruimte voor vakmanschap;
 • Het maximaliseren van het (sociaal-) maatschappelijk rendement van projecten.

Dit willen de kenniskringen bereiken door:

 • Op structurele wijze periodiek met elkaar in gesprek te gaan;
 • Meer transparantie over de processen en werkwijze
 • Actieve kennisuitwisseling, kennisborging en evaluatie;
 • Elkaar te durven aanspreken op houding en gedrag en te durven bijsturen;
 • Eerder in het proces samen te werken en vraaginnovatie te stimuleren;
 • Innovaties aan te jagen en in projecten in te passen;
 • Te werken voor een eerlijke prijs.

Naast circulariteit en duurzaamheid is kennis en kunde vereist voor klimaatadapatie. De marktpartijen partciperen daarom in het programma klimaatwerk in uitvoering. Naast een actieve participatie van de praktijk in de verschillende (deel)onderzoeken bij de Hogeschool van Amsterdam werken de onderzoekers van de hogeschool actief mee in de verschillende kenniskringen als kennisadviseurs maar ook als onderzoeker (evaluatie van gekozen oplossing, testen van constructies en validatie van ontwerp tools en richtlijnen).