Kennisportaal

Telefoonnummer: 015 - 72 00 901 E-mailadres: info@buitenruimte.info

Samenwerken vanuit vertrouwen

Er ligt een grote opgave als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte en nieuwe gebiedsontwikkelingen daarnaast is er een impuls nodig in de bouw waar het gaat om vernieuwen bij routinematige projecten en het geven van invulling aan de ambities van de steden op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid, energie en bereikbaarheid.  

De bouw verandert. Een groeiend aantal vernieuwende partners in de sector is daadwerkelijk begonnen aan een kwaliteitsverbetering van de onderlinge samenwerking. Aan een bredere oriëntatie op en betrokkenheid van de gebruiker. Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen dat men elkaar nodig heeft om te vernieuwen en zo richting te kunnen geven aan de maatschappelijke rol van de sector. 

Buiten Ruimte bundelt kennis en ervaring en nieuwe inzichten en stimuleert de toepsssing in de uitvoeringspraktijk om er zo voor te zorgen dat vernieuwingen onomkeerbaar en structureel worden in de bouwsector. Een werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen. De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen maximale ruimte biedt voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Binnen verschillende regionale kenniskringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten. Naast een actieve participatie van de praktijk in de verschillende (deel)onderzoeken bij de Hogeschool van Amsterdam is het van belang dat de nieuwe kennis zijn doorwerking in de uitvoeringspraktijk vind. De onderzoekers van de hogeschool werken actief mee in de verschillende kenniskringen en praktijkprojecten enerzijds als kennisadviseur door het inbrengen van kennis t.b.v. het klimaatadaptieve ontwerp van de wijk cq straat anderzijds als onderzoeker (evaluatie van de oplossingen, testen van constructies en validatie van ontwerp tools en richtlijnen).

Binnen de Kenniskringen vindt kennisontwikkeling- en deling plaats op een gestructureerde wijze. Een kenniskring is een door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisselingsplatform met belanghebbende partijen (3 a 10 aannemers en de betrokken kennisinstellingen hogescholen) over vraagstukken gerelateerd aan maatschappelijke opgaven zoals Klimaatadaptatie, Duurzaamheid, Circulair Bouwen. Maar het gaat over het verkrijgen van inzichten in mogelijke oplossingen voor concrete vragen. Kortom gezamenlijk met elkaar werken aan oplossingen in de samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer en kennisinstelling.

De praktijk: Regionale kenniskringen – open convenanten: is een samenwerking van opdrachtgever – opdrachtnemer die bijdraagt aan: 

  • Succesvolle voorbereiding en uitvoering van projecten,
  • Het verbeteren van de gemeentelijke marktbenadering (aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking) en 
  • Het vergroten van het rendement voor zowel de opdrachtgever als de markt. 
  • Het beter benutten van de complementaire competenties van markt en overheid, het stimuleren van elkaars ontwikkeling en de ontwikkeling van de sector als geheel.