Aan de slag met bewoners

Veel gemeenten nemen al maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen en andere maatregelen om de gevolgen van extreme regenbuien op te vangen. Ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, daarom is het van belang ook de inwoners te betrekken. Iedere tegel eruit telt want groen is leven!

Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen met de bewoners stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook veel voordelen.

Samen aanpakken werkt. Ook kleine, lokale maatregelen zijn effectief in de strijd tegen het klimaat en de gevolgen voor de biodiversiteit.

Wat betekenen deze woorden precies? En hoe moet ik aan de slag? Het karakter van moderne participatie begrijpen en dit vervolgens goed organiseren kan lastig zijn. Wie zijn de bewoners en welke rol spelen ze? En als ik dat weet, hoe bereik en mobiliseer ik ze? Hoe krijg ik vervolgens op een efficiënte manier inzicht in hun wensen en knelpunten? Gebiedsmanagers geeft vanuit haar visie vier tips die cruciaal zijn voor een sociaal duurzaam project. Lees meer

Betrokkenheid bewoners en het bestuur

Moderne bestuurders staan voor de opgave om kwaliteit, legitimiteit en voortvarendheid bij planvorming te combineren. Interactief besturen biedt enerzijds nieuwe kansen voor bestuurders en politici:

  • Het kan de kwaliteit van beleid en plannen vergroten. Door gebruik te maken van ideeën en ervaringskennis van andere overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rijkere plannen tot stand komen.
  • Daarnaast kan – door het gezamenlijk vormgeven van plannen – op vrij natuurlijke wijze draagvalk voor de uitkomsten ontstaan. De legitimiteit neemt toe.

Het betrekken van burgers en andere partijen kent ook een aantal nadelen en afbreukrisico’s voor bestuurders:

  • Ten eerste het kost geld, tijd en energie. Een robuust interactief proces vergt naast tijd en geld extra aandacht en energie van de betrokken bestuurder.
  • Daarnaast worden met dergelijke processen verwachtingen gewekt. Het managen van verwachtingen verdient dan ook veel aandacht. Het vergt enige uitleg- en stuurmanskunst om mensen en partijen te overtuigen dat het belangrijk is dat ze hun inbreng leveren, dat deze inbreng zoveel mogelijk benut wordt, maar dat de uiteindelijke afweging door het bevoegd gezag wordt gemaakt.
  • Verder neemt de transparantie in de besluitvorming toe. Bij interactieve processen krijgen de deelnemers een veel duidelijker beeld van de verschillende beleidsopties. Om af te wijken van een breed gedragen voorkeursoptie moet je als bestuurder wel een erg goed verhaal hebben.

Gemeenten en waterschappen moeten zich afvragen welke rol zij moeten innemen in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en wat de consequenties zijn van hun keuze.

Hoe betrek en activeer je inwoners?

www.ruimtelijkeadaptatie.nl
Ruimtelijke adaptatie gaat over het doen van aanpassingen in de openbare ruimte, bedrijfsterreinen én op particuliere gronden. Dit betekent vaak dat verschillende partijen moeten samenwerken om een gebied klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe betrek je als professional inwoners bij een project in de wijk? Hoe vergroot je het bewustzijn rondom klimaatadaptatie in de regio? En hoe kun je inwoners stimuleren om aan klimaatadaptatie te doen?  Er zijn diverse voorbeeldprojecten, onderzoeken en hulpmiddelen die hierin kunnen ondersteunen. Een kleine greep:

Hoe krijg je collega’s mee in klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie gaat over veel vakgebieden en is daarom geen klusje van één persoon binnen één organisatie. Je hebt je collega’s en externe partijen hard nodig. Samen Klimaatbestendig verzamelde tips bij gemeenten, provincies en waterschappen uit het hele land die succesvolle stappen hebben gezet om samen met collega’s met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Meer informatie:

Operatie steenbreek deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven delen hun kennis en richten zich op het veranderen van het bewustzijn met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!
www.operatiesteenbreek.nl

Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. 
www.groendichterbij.nl

Rioned: uitleg hoe je water in de tuin kunt verwerken aan de hand van voorbeelde en video's.
www.riool.info/wat-is-een-watertuin 

Groenblauwenetwerken: Huisje boompje beter inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.
https://www.huisjeboompjebeter.nl/ 

Tuinbrance NL heeft een handboek watervriendelijke tuin uitgebracht met tips voor hun klanten en leden 
https://www.tuinbranche.nl/vrijepagina/handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin

Amsterdam Rainproof is een platform dat veel tips deelt voor bewoners Amsterdam maar ook daarbuiten  
https://www.rainproof.nl/

Regenwaterlabel: om de burger bewuster te maken is het regenwaterlabel, kortweg waterlabel, voor woningen ontwikkeld. Het waterlabel geeft informatie over de capaciteit van een huis / tuin om water vast te houden.
www.waterlabel.net

Gezonde schoolpleinen: praktische tips en voorbeelden aan de hand waarvan scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. 
www.gezondeschoolpleinen.nl

   Boek: Vrijspel voor natuur en kinderen meer informatie