Marktvisie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief. www.marktvisie.nu

Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Zij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen

Voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020 gelden de volgende leidende principes:

  1. We streven er met onze samenwerking in de gehele keten naar om met meer trots, vakmanschap en plezier in ons werk te komen tot een succesvol project. De basis daarvoor is onderling vertrouwen en wederzijdse betrouwbaarheid door het hanteren van de volgende leading principles bij opdrachtgever en opdrachtnemer.
  2. Het gemeenschappelijke doel tijdens een aanbesteding is steeds “een succesvol project” voor alle betrokkenen. Factoren die voor dit doel een bedreiging vormen, worden tijdens de aanbesteding weggenomen.
  3. Het toepassen van EMVI moet leiden tot een goede afweging tussen prijs en kwaliteit waarbij opdrachtnemers zich daadwerkelijk kunnen onderscheiden op kennis, kunde en kwaliteit.
  4. We streven naar reële marges in relatie tot reële risico-opslagen; opdrachtnemers schrijven niet in als marges niet reëel zijn.
  5. Risico’s leggen we neer bij de partij die deze het best kan beheersen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om professioneel met deze risico’s om te gaan; we zorgen in dialoog voor transparantie en deling ervan tussen beide partijen.