BLVC-plan

Voordat een bouwproject begint kan het nuttig zijn een BLVC-plan op te stellen, waarbij maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken rondom Bereikbaarheid, Beleefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de hele bouw worden vastgelegd. In Amsterdam is het bijvoorbeeld verplicht een BLVC-Intake formulier in te dienen en in een aantal gevallen is een BLVC-plan vereist.

Doel van een dergelijk plan is dat tijdens de uitvoering de straat, buurt, wijk of stad maatschappelijk en economisch kan blijven functioneren, dat de overlast door omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt en dat bij problemen duidelijk is wie hiervoor aanspreekbaar is en op welk moment.

Een BLVC-plan bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Toelichting Project: Administratieve gegevens en betrokken partijen.
B. Omgevingsscan: Nauwkeurige omschrijving van de omgeving.
C. Risicoanalyse: Risico’s die de planning van het project kunnen beïnvloeden, met oplossingsrichtingen.
D. Faseringsplan: Verkeerstechnisch: plaatsen van afzettingen en dergelijke.
E. Verkeersmaatregelenplan: Omleiding van verkeersstromen tijdens de werkzaamheden.
F. Leefbaarheid: geluidsoverlast en trillingshinder. Ophaal (huis)afval, schoonhouden werkterrein en omgeving. Ordelijk werkterrein. Goede verlichting.
G. Veiligheid: Fysieke en sociale veiligheid tijdens de werkzaamheden 
H. Communicatieplan: Communicatie over het project tijdens de verschillende fasen.

Om een zo objecttief mogelijke beoordeling te maken van de ingediende plannen beoordeeld de gemeente de plannen alleen op wat daadwerkelijk op schrift staat. Met andere woorden het is van belang dat wat van belang is voor het werk ook daadwereklijk in het plan staat. Denk daarbij ook aan de uitgangspunten van de aanbieding, wie zijn betrokken bij het opstellen van het plan maar ook wie gaan het werk uitvoeren (uitvoerder / projectleier). Deze infomatie geeft voor de lezer cq beoordelaar belangrijke informatie hoe het plan te lezen en te beoordelen. Wees concreet, maak duidelijk wanneer iets wel en wanneer iets niet van toepsssing is.