Handreiking Tenderkostenvergoeding

Het doel van deze handreiking is handvatten bieden voor toepassen van tenderkostenvergoeding. Het
onderwerp verdient meer aandacht en een bewustere benadering. Met deze handreiking wordt beoogd
het onderwerp tenderkostenvergoeding meer in te bedden in het aanbestedingsproces. Naast de al
bestaande wettelijke regels over inschrijfkosten in de Gids Proportionaliteit (GP), is deze handreiking met
name bedoeld om aanbestedende diensten te helpen met het daadwerkelijk opstellen van een tenderkostenregeling.
Deze kan worden vastgelegd in het eigen aanbestedingsbeleid. Er is in deze handreiking
gekozen voor de term tenderkostenvergoeding, waarbij ‘tender’ staat voor ‘aanbesteding’.

Inhoud handreiking

De handreiking tenderkostenvergoeding is een initiatief van het regioteam Noordwest binnen Beter Aanbesteden. De handreiking constateert dat proportionele offertekosten deel uitmaken van het ondernemersrisico en doorgaans niet behoeven te worden vergoed door de aanbestedende dienst. Naarmate de gevraagde inzet van de ondernemer echter groter is ten opzichte van de omvang van de opdracht en de kans deze te winnen, ligt het meer in de rede dat een aanbestedende dienst wel een tenderkostenvergoeding biedt. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval als al bij de inschrijving een uitgewerkt ontwerp gevraagd wordt. De handreiking gaat in op de wettelijke grondslagen daarvoor zoals die in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit te vinden zijn. Vervolgens noemt de handreiking kostenbeperkende maatregelen die de aanbestedende dienst kan treffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat een tenderkostenvergoeding aan de orde is. Voor de gevallen dat een tenderkostenvergoeding wel aan de orde is, noemt de handreiking enkele uitgangspunten. Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding geeft de handreiking aan dat het concrete antwoord hierop situatie- en branche specifiek is. Het is niet mogelijk een algemeen passend antwoord te geven. Wel geeft de handreiking enkele voorbeelden van branche specifieke kaders. Ook beveelt de handreiking aan dat aanbestedende diensten en branches hier zelf beleid en kaders over ontwikkelen.

Zie kamerbrief

Downloaden
< Terug naar overzicht