Hoorn Bobeldijkerweg

Op het bestaande gedeelte van het woonwagencentrum zal de gemeente de openbare inrichting aanpakken. Het riool wordt vernieuwd, de wegen en de woonomgeving worden gemoderniseerd en er komen nieuwe parkeerplaatsen. Er zijn in de loop van de tijd in de groenstroken en op standplaatsen illegale bouwwerken, zoals bijgebouwen, neergezet door de bewoners. Voor het opnieuw inrichten van standplaatsen en de openbare ruimte, moeten de illegale bouwwerken worden  gesloopt.

Het te reconstrueren gedeelte van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg bestaat uit een tiental woonwagens. Het woonwagencentrum is in de loop der jaren aan de westelijke zijde uitgebreid met 10 extra standplaatsen om de wachtlijst van standplaatszoekende in te lossen. Er is toen geen rekening gehouden met de brandonveilige situatie op het bestaande centrum. Door het vervangen van woonwagens door grotere en door woonwagens uit te bouwen is in de afgelopen jaren de brandonveiligheid enorm toegenomen. Daarbij is de handhaving van de bouwregelgeving, maar ook het beheer van de openbare ruimte tientallen jaren minimaal geweest. Dit heeft geresulteerd in oneigenlijk gebruik van het openbaar groen door bewoners om standplaatsen te vergroten of parkeergelegenheid te creëren. Daarbij is de ondergrondse infrastructuur niet conform die van de Hoornse woonwijken.

Kabels en leidingen lopen onder standplaatsen door in plaats van in de openbare weg, waardoor er problemen ontstaan als er vaste woningen of gefundeerde woonwagens op een kavel worden gebouwd. Om deze problematiek op te lossen zal de gemeente op het bestaande gedeelte van het woonwagencentrum de openbare inrichting aanpakken. Het riool wordt vernieuwd, de wegen en de woonomgeving worden gemoderniseerd en er komen nieuwe parkeerplaatsen. Tevens worden er twee bruggen gerealiseerd om de ontsluiting naar het nieuwe gedeelte van het woonwagencentrum aan de noordzijde op de Zomervaart te borgen. Hierdoor ontwikkelt het woonwagencentrum zich meer in de richting van een ‘normale woonwijk’ en is de brandveiligheid gewaarborgd.

Bewoners van het woonwagencentrum maken zich zorgen over de hinder die tijdens de uitvoering kan ontstaan. Met name trillingen zijn een punt van zorg: bewoners zijn bang dat hun woonwagens beschadigen of verzakken door trillingswerkzaamheden. Om een soepele uitvoering van het werk te borgen, is het de uitdaging om deze zorgen weg te nemen en de werkzaamheden beheerst en in harmonie met de bewoners uit te voeren.

< Terug naar overzicht