Werken in Bouwteam? Wees alert op onderliggend contract!

6 januari 2020

Werken in bouwteam komt steeds meer in zwang. Daar waar dit bouwmodel ontstaan is in de woningbouw wordt ook in de Infra steeds vaker ingezet op werken in bouwteam. Binnen een dergelijk samenwerkingsverband kunnen partijen gezamenlijk werken aan de ontwerptechnische voorbereiding van het uit te voeren project en kan de prijsonderhandeling naar achter geschoven worden. Naast een aannemer en opdrachtgever kunnen ook architecten/raadgevend ingenieurs en meer gespecialiseerde bedrijven deel uitmaken van een bouwteam.

De integrale aanpak is gericht op een optimale afstemming tussen de diverse disciplines. Het idee is daarbij dat dit de prijs, de doorlooptijd en de totale kwaliteit ten goede zal komen. De ‘beloning’ die het aannemingsbedrijf uiteindelijk voor zijn deelname aan het bouwteam nastreeft, is het - na afronding van het ontwerp - als eerste en enige mogen doen van een prijsopgave voor het ontworpen werk.

In mei van dit jaar is een model bouwteamcontract gepubliceerd. Dit model is afkomstig van het Bouwgenootschap, denktank van Duurzaam Gebouwd. Anders dan de UAVgc is dit model niet paritair tot stand gekomen. Het is ontwikkeld door een aantal adviseurs (vanuit advocatuur en raadgevend ingenieurs). Het model bestaat feitelijk uit 2 varianten, de modelovereenkomst voor een klassiek bouwteam (Bouwteam UAV) en de modelovereenkomst voor een modernere variant (Bouwteam UAVgc). Het model is overigens nog niet als vaststaand model gepresenteerd maar als consultatiedocument. MKB INFRA heeft van deze consultatieronde gebruik gemaakt. Het model bevat naar onze mening namelijk aanzienlijke tekortkomingen. Wij vinden het dan ook van belang dat deze tekortkomingen nog worden hersteld voordat een definitief model wordt gepresenteerd.

De strekking van het conceptmodel van mei jl. is naar onze mening zeer eenzijdig en meer nog ten nadele van de aannemer. Zo is bijvoorbeeld de volledige ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer gelegd en is geen enkele sprake van evenwichtige risicoverdeling. Daarbij wordt bijvoorbeeld afgeweken van de aansprakelijkheidsverdeling zoals deze in de UAV 2012 en UAVgc gelden. Ook op de opzet en formuleringen valt ons inziens het nodige af te dingen.
MKB INFRA wordt in haar kritiek gesteund door o.a. collega-brancheorganisaties. Voor het draagvlak is dan ook besloten samen met deze brancheorganisaties gezamenlijk de kritiek bij de opstellers van het model neer te leggen. Daartoe hebben MKB INFRA en Techniek Nederland een vanuit Bouwend Nederland opgesteld commentaar van harte onderschreven en is een en ander vervolgens mede namens ons ingediend. Nu de nodige kritiek van meer principiële aard is, hebben wij de opstellers daarbij nadrukkelijk geadviseerd het conceptmodel nog niet in de praktijk toe te gaan passen. Aangezien het model eerder dit jaar vrij uitgebreid onder de aandacht is gebracht valt echter niet uit te sluiten dat opdrachtgevers hier al gebruik van maken. Wij adviseren u dan ook alert te zijn wanneer u vanuit de opdrachtgever een model bouwteamcontract krijgt voorgelegd. Intussen houden wij uiteraard de uitkomst van de consultatieronde in de gaten en zullen u informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Mocht u vragen over bovenstaande hebben, kunt u met het secretariaat van MKB-Infra contact opnemen.

< Terug naar overzicht