Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland. IPO

11 mei 2020

Wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen, het komt steeds vaker voor. Hoe gaan we hier mee om? Namens de gezamenlijke provincies zegt Hans Kuipers, gedeputeerde van Drenthe: “Het antwoord ligt in het verbinden van klimaatadaptatie met grote ruimtelijke opgaves als woningbouw, regionale ruimtelijke inrichting en de energietransitie. Daarin onderscheiden de provincies zich van gemeenten en waterschappen die zich gezien hun kerntaken meer richten op het watersysteem en de openbare ruimte in en om de stad." Samenhang in de aanpak, daarvoor pleiten de 12 provincies in het position- paper Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland!”

Een intensieve en samenhangende aanpak

Door de kennis van provincies te bundelen met die van het Rijk, gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties ontstaat een breed beeld wat nodig is om met het veranderende klimaat om te gaan. De provincies hebben een verbindende rol in het klimaatvraagstuk. Zo streven de gezamenlijke provincies naar een gezonde, groene leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat met voldoende betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid en een innovatieve economie.

De brede provinciale blik

De gezamenlijke provincies werken aan een klimaatbestendig Nederland door te handelen op basis van een aantal uitgangspunten. Er wordt onder andere genoemd dat de provincies zelf ook het goede voorbeeld geven. Dat doen ze door bij het fietspaden, provinciale vaarwegen, natuur en openbaar vervoer integraal rekening te houden met de klimaatopgave.

Van circulaire bedrijventerreinen tot de energietransitie

Provincies pleiten onder andere voor maatregelen die betrekkelijk eenvoudig in te voeren zijn, maar waar je vooraf vooraf goed bij stil moet staan. Het gaat om bijvoorbeeld het ontkoppelen van regenwaterafvoer op bedrijventerreinen. Ook om de energietransitie en de borging van het klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategieën. En tot slot als voorbeeld de waterrobuuste inrichting van Nederland. Dat willen provincies doen door specifieke watermaatregelen te bevorderen die uiteindelijke bijdragen aan de doelen voor klimaatbestendig Nederland.

Meer informatie

Download het position paper voor de volledige tekst met alle uitgangspunten en thema’s.

< Terug naar overzicht