Klimaatmaatregelen nu ook in online kennismodule wegontwerp CROW

18 mei 2019

Een werkgroep van het CROW heeft bouwstenen aangeleverd op basis waarvan richtlijnen kunnen worden opgesteld. Deze bouwstenen moeten bijdragen aan de opgave om de openbare ruimte en infrastructuur klimaatadaptief te maken. In eerste instantie is gefocust op maatregelen die bijdragen aan het beperken van hittestress, regenwateroverlast en schade door droogte.

Voor de onderstaande maatregelen zijn factsheets opgesteld.

  • Waterinfiltrerende verharding
  • Doorgroeibare verharding
  • Waterplein
  • Stedelijke infiltratiestrook
  • Waterberging op straat/parkeervakken
  • Watersturende verkeersdrempels en verkeersplateaus
  • Verlaging van (trottoir- en opsluit)banden
  • Vergroenen leefomgeving

De factsheets bevatten uitgebreide informatie over de maatregel, inclusief ontwerpregels indien van toepassing. Deze zijn bedoeld voor een beter inzicht in de inpassingsmogelijkheden en voor ontwerpdoeleinden. Ook is een indicatie van de aanlegkosten (directe bouwkosten) aangegeven. Gekeken is naar uitsluitend de aanlegkosten omdat de beheerkosten in veel gevallen onduidelijk zijn dan wel een (zeer) grote variatie kennen, afhankelijk van de precieze omstandigheden. Hiervoor is een klasse-indeling gemaakt van A, B en C. De aanlegkosten van klasse A zijn het laagst, die van klasse C het hoogst. In hoofdstuk 5, afwegingskader, is een nadere toelichting opgenomen. De samenvattingen geven een bondig overzicht zodat verschillende maatregelen snel vergeleken kunnen worden.

De factsheets zijn opgenomen in de online kennis-tool van het CROW:

 https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-binnen-de-bebouwde-kom 

< Terug naar overzicht