Digitaal bouwen en beheren (BIM)

Digitalisering en het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) draagt bij aan het slimmer omgaan met de stad; circulaire economie, monitoring van het beleid en aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken, archiveren en beheren van assets, veiligheid van bouwwerken en openbare ruimte, aansluiting van bouwwerken op de ondergrond (riool, water, gas en diverse andere kabels en leidingen) en omgeving. Plannen kunnen worden aangeleverd in BIM en de informatie kan worden getoetst en verwerkt in de eigen systemen. Zie ook 3D stadsmodel gemeente Den Haag als stip op de horizon

.

Een goed BIM kan de gemeente ten behoeve van het beheer voorzien in de informatiebehoefte gedurende hele levenscyclus van de openbare ruimte.

De introductie van BIM sluit aan bij het landelijk beleid waarbij burgers en bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun eigen data met betrekking tot hun objecten en maakt het mogelijk dat de gemeente haar rol(len) naar behoren kan vervullen met actuele data (Digitale agenda 2020).

Wat brengt BIM voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW

De ontwikkelingen rond BIM nemen een grote vlucht, maar betreffen in de GWW-sector veelal grote projecten van RWS of de provincie, waar de grote(re) bouwbedrijven bij betrokken zijn.

In de kleinere lokale projecten, zoals rioolvervanging en herinrichting van gebieden en straten, zijn de BIM-projecten beperkt tot enkele proefprojecten in grote steden. Daar kunt u als opdrachtnemer of opdrachtgever veel van leren. Want: hoe verandert de samenwerking? Heeft het invloed op de wijze van aanbesteden? Wat betekent het voor de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers? Wellicht heeft u zichzelf deze vragen ook wel eens gesteld als opdrachtgever of opdrachtnemer?

Om hierin meer duidelijkheid te geven, organiseert het Netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de partners van het MKB-convenant Rijnmond (vertegenwoordigd in de stichting Rondom GWW) bijeenkomsten over BIM zie Infralokalen.

De Routekaart BIM

De Routekaart Gemeenten en BIM bevat vijf lijnen, die corresponderen met vier rollen van de gemeente:
• Basis- en kernregistraties en gebiedsinformatie (bronhouder)
• Leefomgeving (bevoegd gezag omgevingswet)
• Vastgoed (assetmanagement)
• Openbare ruimte (idem); deze lijn bevat een zijtak voor ontwerpende gemeenten
Een vijfde lijn, de organisatielijn, representeert de ondersteuning en coördinatie van de andere lijnen.

Op elk station wordt een belangrijk aspect of belangrijke ontwikkelstap behandeld, min of meer volgordelijk, van digitalisering en BIM. Tegelijkertijd biedt de routekaart plaats voor ‘informatiekaders’ waarin specifieke onderdelen en instrumenten etc. die relevant zijn voor de routekaart, maar niet direct in het groeimodel passen, kunnen worden uitgelicht en of toegelicht. Eindhalte is een digitaal model van het gemeentelijk gebied, de ‘’digital twin’’. Lees meer

De ISSO-publicatie 109 Starten met een BIM biedt bedrijven in de bouw- en installatiebranche die zich willen oriënteren op en/of beginnen met het werken met een BIM, een overzicht van de implementatie en het procesverloop. Daarnaast geeft de publicatie een overzicht/mogelijkheden om het proces te optimaliseren bij bedrijven die al werken met een BIM.

BIMbites

We zien het starten of doorontwikkelen van ons informatiemanagement met BIM vaak als een grote berg verschillende puzzelstukjes. De lastigheid is vaak dat het eindplaatje niet duidelijk is en dat ook onderlinge puzzelstukjes niet goed zichtbaar zijn. Met BIMbites willen we ter inspiratie een aantal puzzelstukjes inzichtelijk maken, zodat u zelf kunt zien welke kleine stapjes mogelijk zijn om uw informatiemanagement met BIM verder te brengen.

De BIMbites zijn allemaal op eenzelfde manier opgebouwd, zodat u snel een beeld kunt krijgen welke puzzelstukjes interessant zijn. Bij elke Bite staat aangegeven voor welke doelgroep we denken hij interessant is:

Ook de indeling van elke Bite is hetzelfde:

WAAROM
Wat was de achterliggende reden dat er actie ondernomen is (terugkijken)? Wat was het doel (vooruitkijken)?

HOE
Welke acties zijn (stap voor stap) ondernomen? Wie waren er betrokken? Wat waren de problemen/hindernissen?

WAT
Wat heeft het opgeleverd (SMART)? Wat hebben we ervan geleerd?

WAARMEE
Wat is nodig om hiermee aan de slag te gaan?

 

De eerste samen met de gemeente Rotterdam uitgewerkte BIMbites:

1   3D model als basis voor grondwerk met gps uitzetten

2   Uitvoerbaarheid werk controleren met clash detectie

6   Verschuiving focus van tekening naar informatie 

8   Digitaal schouwen met GPS en Ipad

11 Digitale Geleidebiljetten